MARE CHRISTMAS | Όροι & προϋποθέσεις &χρήσης δεδομένων {Δεκέμβριος, 2022}1. Αντικείμενο.​ Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NOVAL PROPERTY»​ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει μια σειρά online κληρώσεων με δώρα/δωροεπιταγές με ονομασία MARE CHRISTMAS στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ​https://www.instagram.com/marewestofficial/ ​, με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρείας «TOURIX» (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής. ​Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχουν όσοι είναι ​άνω των 18 ετών ​και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

3. Διάρκεια.​ H διάρκεια διεξαγωγής των κληρώσεων είναι από την​ ​12/12/2022 έως και την 18/12/2021 με συχνότητα 1 κλήρωση ανά ημέρα.

4. Τρόπος Συμμετοχής.​ Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες: ● να ​ακολουθήσουν (follow) ​την επίσημη σελίδα του εμπορικού πάρκου MARE WEST στο instagram (@marewestofficial – ​https://www.instagram.com/marewestofficial/) ● να σχολιάσουν (comment) βάζοντας με ετικέτα (mention) τουλάχιστον ένα άτομο στο αντίστοιχο post της ημερήσιας κλήρωσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην επίσημη σελίδα του εμπορικού πάρκου MARE WEST στο instagram (@marewestofficial) Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, ​οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους της ενέργειας.

5. Δώρα. Τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ανακοινώνονται καθημερινά στην αντίστοιχη ανάρτηση και προέρχονται από καταστήματα του εμπορικού πάρκου MARE WEST που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην ενέργεια MARE CHRISTMAS.

6. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών και επικοινωνίας μαζί τους. Οι τυχεροί θα αναδεικνύονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης με τυχαία επιλογή και θα ανακοινώνονται μέσω ιστοριών (Stories) στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή ​https://www.instagram.com/marewestofficial/ ​ Οι προσωρινά αναδειχθέντες νικητές θα κληθούν να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα στο inbox της σελίδας. Τα στοιχεία αυτά θα κοινοποιηθούν στο εκάστοτε κατάστημα για ταυτοποίηση στοιχείων κατά την παραλαβή του δώρου. Τα δώρα είναι προσωπικά, οι νικητές δεν θα έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης ή ανταλλαγής των δώρων που θα τους κληρωθούν. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με μήνυμα στο inbox της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των νικητών ​στη σελίδα, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

7. Παραλαβή Δώρων​-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.​ Οι νικητές θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο απευθείας & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το εκάστοτε κατάστημα του εμπορικού πάρκου MARE WEST στην Κόρινθο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση ανάδειξης τους. Αντίστοιχα και οι δωροεπιταγές θα παραλαμβάνονται & θα εξαργυρώνονται αποκλειστικά στα καταστήματα του MARE WEST ΔΕΝ παρέχεται δυνατότητα αποστολής των δώρων. Η παραλαβή θα γίνεται με την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του ή να παραλάβει το δώρο του εντός των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

8. Ευθύνη Διοργανωτή. ​Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινά αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα.​ Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η Διαφημιστική Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, την ανάδειξη των νικητών αυτών και την απόδοση των Δώρων σε αυτών. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν.2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνο: 2741 025374 (καθημερινές από τις 10.00 μέχρι τις 17.00) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@marewest.gr – Οι διοργανωτές υποχρεούνται να τηρούν τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα απόρρητα και να προβαίνουν στην επεξεργασία ή τη διατήρησή τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της παρούσας ενέργειας (σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997 και ο Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως ισχύουν), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά διοργανωτών εξ αυτού του λόγου και ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση δικαιούνται, σε κάθε δε περίπτωση παραιτούνται αυτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω, κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους διοργανωτές την ανασκευή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το τηρούμενο για αυτά αρχείο. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. ​Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στην ενέργεια, άλλως να δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ότι επιθυμεί τη μη συμμετοχή του. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: (α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών (β) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στις κληρώσεις, (γ) με τη συμμετοχή τους δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, (δ) ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσουν οι διοργανωτές ή και τυχόν τρίτο πρόσωπο (πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της Εταιρείας) τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση), αποκλειστικά στο πλαίσιο της εν λόγω ενέργειας. (ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότησή τους στους διοργανωτές για την προβολή των κληρώσεων, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κλπ). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των κληρώσεων. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια των κληρώσεων, της συμμετοχής τους, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. – Στο πλαίσιο της ενέργειας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: ​Με την συμμετοχή στις κληρώσεις της περιόδου, ο διαγωνιζόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του και συναινεί ανεπιφύλακτα ​στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, για το σκοπό της ενέργειας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν για 30 ημέρες και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, για τους σκοπούς της ενέργειας. -Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί από την Διαφημιστική. Η Διαφημιστική στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα τηρήσει η ίδια τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση των δεδομένων, με σκοπό αποκλειστικά τη διενέργεια των κληρώσεων. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εξαιρουμένης της κοινοποίησης των ονομάτων των νικητών και των επιλαχόντων στην Εταιρεία και θα διατηρηθούν με κάθε προσήκον μέτρο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Η Διαφημιστική δηλώνει ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγει είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2019. Μετά την εν λόγω ημερομηνία τα δεδομένα θα διατηρηθούν σε προστατευμένη αποθήκευση για τη διασφάλιση της πιστοποίησης της εγκυρότητας του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και τον Κανονισμό και ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεως. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συναίνεση ή συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με την Διαφημιστική με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ​marketing@marewest.gr

10. Πληροφορίες – Παράπονα. ​Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την ενέργεια MARE CHRISTMAS οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2741 025374 (καθημερινές, από τις 10.00 μέχρι τις 17.00) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ​marketing@marewest.gr 11. ​Η ενέργεια MARE CHRISTMAS δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου ​το Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη​ για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από την παρούσα ενέργεια ή σε σχέση με αυτήν.

Manage Cookie Preferences